Wybierz produkt

Koszyk  

Brak produktów

0,00 PLN Dostawa
0,00 PLN Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENNPARTS.SENNHEISER.PL

Sklep internetowy SENNPARTS.SENNHEISER.PL jest prowadzony przez:

Aplauz Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach-Dąbrowie przy ul. Granicznej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179872, NIP 1181710940, Regon 015566419,o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 PLN (dalej „Spółka”).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego SENNPARTS.SENNHEISER.PL (dalej „Sklep Internetowy”), składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów klientowi (dalej „Klient”), uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W wyjątkowych okolicznościach Klient może złożyć zamówienie telefonicznie pod nr +48 22 751 42 39 lub bezpośrednio na adres mailowy sennparts@sennheiser.pl.
3. W celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem wskazane jest podanie kontaktowego numeru telefonu Klienta.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru.
5. W przypadku podania przez klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
6. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma informację drogą mailową lub telefonicznie
o dostępności zamówionego produktu.

§ 3 FORMY PŁATNOŚCI

1. Po potwierdzeniu dostępności zamówionego produktu Spółka wystawi fakturę proforma, na podstawie której Klient dokona płatności przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Spółki (płatność z góry).
2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym spółki, Spółka rozpoczyna realizację zamówienia.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. 
2. Przesyłki wysyłane są z siedziby Spółki dwa razy w tygodniu (we wtorki oraz w piątki) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach wysyłki będą organizowane
w innych dniach.
3. W przypadku realizacji zamówień nietypowych oraz zamówień towarów aktualnie niedostępnych w magazynie centralnym, Spółka zastrzega sobie wydłużenie czasu realizacji zamówienia, o czym zobowiązuje się powiadomić Klienta mailowo lub telefonicznie.

§ 5 DOKUMENT SPRZEDAŻY

1. Do każdego zamówienia Spółka wystawia fakturę VAT/paragon. Faktura VAT/paragon wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura VAT/paragon wysyłane są wraz z przesyłką. W przypadku odbioru towaru w siedzibie Spółki, faktura VAT/paragon wydawane są po opłaceniu zamówienia w kasie Spółki.
2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
3. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem +48 22 751 42 39. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
4. W przypadku braku towaru wysyłka zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia z Klientem sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

§ 6 CENY SPRZEDAŻY

1. Wszystkie ceny sprzedaży podawane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT oraz koszty logistyczne, w tym dostawy towaru. 
2. Spółka zastrzega prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.

§ 7 WARUNKI REKLAMACJI

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności. 
2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
6. Reklamowany produkt należy odesłać przesyłką pocztową na adres Spółki, z dopiskiem „reklamacja SENNPARTS.SENNHEISER.PL”.
7. Spółka nie odbiera przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.
8. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie wydany lub odesłany do Klienta na jego koszt (za wybór i zamówienie przewoźnika odpowiada Klient) lub zutylizowany w terminie 45 dni kalendarzowych od daty dostarczenia informacji o odrzuceniu reklamacji i nie odebrania przez Klienta lub działającego na jego zlecenie przewoźnika towaru.

§ 8 WARUNKI GWARANCJI

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. 
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
A/ korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
B/ korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §8 regulaminu.

§ 9 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się telefoniczne pod numerem +48 22 751 42 39.
2. Klient będący osoba fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów używania lub montażu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Ponadto:
• Towar powinien być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu;
• Zwracany towar należy odesłać razem z kopią otrzymanej wraz z nim faktury
z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”;
• Należy poinformować Sklep o Odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres: iparts@sennheiser.pl;
• Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru;
• Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

§ 10 DOSTAWY

1. Spółka realizuje przesyłki na terenie państw Unii Europejskiej.
2. Na terenie Polski towar dostarczany jest Pocztą Polską , a w uzasadnionych przypadkach UPS lub innym wybranym przez Kupującego operatorem logistycznym.
3. Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie Spółki. W przypadku odbioru osobiście cena towaru pomniejszana jest o koszty logistyczne i spedycyjne w zryczałtowanej kwocie 10 PLN brutto.

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
2. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Infolinia

W przypadku jakichkolwiek pytań dostępni jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00

Telefon: +48227514239